بنام خدا

 

 

سوالات ترم اول اتوكد سوم نقشه كشي ساختمان                                      نام ونام خانوادگي:

 

                       

 

1-كدام گزينه بيان گر نقطه اي به فاصله 12واحداز نقطه قبلي و زاويه 45درجه با محور مي باشد؟

الف)12 > 45@                                ب)45  >12@                              

 ج)12  >45                                    د)45  >12

_____________________________________________________________________

2-گزينه  filletازدستور rectangموجب ....................شدن گوشه هاي مستطيل مي شود.

الف)پخ                                          ب)گرد                                     

  ج)تيز                                         د)مورب

_____________________________________________________________________

3-دستور ellipse  موجب رسم ..........................مي شود.

الف)دايره                                       ب)كمان                                    

  ج)بيضي                                     د)مستطيل

_____________________________________________________________________

4-كداميك از كمك رسمهاي زير موجب انتخاب نقاط ربعي مي شود؟

الف)center                                    ب)endpoint                            

   ج)midpoint                                د)quadrant

_____________________________________________________________________

5-گزينه Grid X spacing از كادر محاوره اي Drafting Sitting جهت تنظيم ............................به كار مي رود.

الف)فواصل افقي شبكه                       ب)فواصل عمودي شبكه                

  ج)فواصل افقي نقاط گير مكان نما      د)فواصل عمودي نقاط گير مكان

_____________________________________________________________________

6-دستور oops موجب...................مي شود.

الف)لغو آخرين دستور                       ب)اجراي مجدد آخرين دستور          

 ج)حذف ترسيمات                          د)لغو آخرين دستور erase

_______________________________________________________________________

7-كدام گزينه جهت كپي هاي چندگانه به كار مي رود؟

الف)mirror                                    ب)scale 

ج)rotate                                    د)multiple

_____________________________________________________________________

8-جهت ايجاد آرايه قطبي كدام گزينه مناسب است؟

الف)دستور array گزينه rectangular                                 ب)دستور array گزينه polar

ج)دستور polar گزينه array                                            د)دستور polar گزينه rectangular

_____________________________________________________________________

9-دستور move  براي ..............................موضوع بكار مي رود.

الف)جابجايي                                   ب)نسخه برداري                        

   ج)دوران                                     د)تغيير اندازه

_____________________________________________________________________

10-دستور offset  جهت ايجاد كپي هاي ............................از موضوعات بكار مي رود.

الف)متعدد                                      ب)انفرادي                                  

 ج)موازي                                    د)همه موارد

_______________________________________________________________________

11-در دستور break نقطه اول شكستگي كدام نقطه است؟

الف)ابتداي خط                                ب)وسط خط                              

   ج)انتهاي خط                                د)محل انتخاب

_____________________________________________________________________

12-جهت استفاده از دستور stretch مي بايست موضوع را به روش ............................انتخاب كنيد.

الف)window                                 ب)all                                      

   ج)crossing                                د)كليك

_______________________________________________________________________

13- گزينه distance از دستور chamfer جهت.................................استفاده مي شود.

الف)تعيين شعاع گرد شدگي                                       ب)تعيين فاصله پخي تا محل شكستگي

ج)تعيين فاصله محل شكستگي تا مركز                                   د)تعيين روش پخي

_____________________________________________________________________

14-كدام دستور جهت تنظيم سبك(روش) متن نويسي بكار مي رود؟

الف)text style                                ب)text                                     

  ج)multiline style                         د)  edit

_______________________________________________________________________

15-گزينه height براي تنظيم ............................حروف بكار مي رود.

الف) فاصله                                    ب)نوع                                    

   ج)ارتفاع                                     د)رنگ

_____________________________________________________________________

16-كدام گزينه جهت سطر بندي بر اساس گوشه پايين ،سمت راست بكار مي رود؟

الف)BR                                        ب)MC                                   

   ج)BC                                       د)TR

_____________________________________________________________________

17-گزينه Vertical  جهت درج متون بصورت .....................بكار مي رود.

الف) مورب                                    ب)ضخيم                                 

   ج)افقي                                        د)عمودي

_______________________________________________________________________

18-دستورBhatch  براي كدام مورد بكار مي رود؟

الف)كپي                                        ب)هاشور                                

   ج)مقياس                                     د)مرز

_____________________________________________________________________

19- دستور line type  به منظور تنظيم ......................خطوط بكار مي رود.

الف)رنگ                                      ب)ضخامت                             

    ج)اندازه                                      د)نوع

_____________________________________________________________________

20-كدام گزينه براي تنظيم مقياس خط بكار مي رود؟

الف)scale                                     ب)line weight                           

 ج)ltscale                                   د)pl

 

_____________________________________________________________________

21-دستور  ID جهت نمايش ...................بكار مي رود.

الف)دريافت اطلاعات در مورد موضوع                                 ب)مختصات نقطه

ج)زمان ترسيم                                                                د)گزارشي از كاركرد

_____________________________________________________________________

22-براي رساندن خط A به خط B از كدام فرمان استفاده مي كنيم؟

الف)BREAK                                ب)EXTEND

ج)STRETCH                              د)TRIM

_____________________________________________________________________

23-كدام فرمان براي اندازه گذاري بكار مي رود؟

الف) Dim                                      ب)liner                                 

     ج)point                                     د)Diametter

_____________________________________________________________________

24-كدام گزينه عكس عمل freeze  در دستور  layer را انجام مي دهد؟

الف) off                                        ب) Thaw                                 

  ج) Un lock                                د)On

_____________________________________________________________________

25- براي اينكه بتوانيم از يك  Block در تمامي نقشه ها استفاده كنيم با كدام دستور بايد عمل ذخيره را انجام دهيم؟

الف) Block                                   ب) Wblock                             

  ج) Insert                                   د)Minsert

_____________________________________________________________________

26-چگونه مي توانيم دايرهاي رسم كنيم كه بر اين سه دايره مماس باشد؟

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

27- كاربرد دستور area را بنويسيد.

 

 

_____________________________________________________________________

28-كار دگمه F8 را بنويسيد؟

 

 

_____________________________________________________________________

29-معني لغات زير را بنويسيد؟

                                                                   Base point:                                                           Angle:

_____________________________________________________________________30- نوار ابزار Modify  را توضيح داده ،چند نمونه مثال بزنيد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی نامدار - خانم سلطانی در پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۵ و ساعت 8:54 |


Powered By
BLOGFA.COM